Az irányítóbizottság és a projektszervezet

Az együttműködés megvalósítása, a műhelyekben folyó munka koordinálása, valamint az MNB és a BME közötti koordináció hatékonyabbá tétele érdekében projektszervezet működik a BME-n belül, figyelemmel a BME meglevő szervezeti struktúrájára és a projektekkel kapcsolatos eljárásrendjére.

Az Irányító Bizottság

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) közötti együttműködés stratégiai-, pénzügyi döntéshozó és képviselő szerve a 7 (hét) fős Irányító Bizottság. Ez alapján az Irányító Bizottság kizárólagosan jogosult a Megállapodásban rögzített célok és feladatok konkrét megvalósítására vonatkozó, valamint a Megállapodás részét képező támogatási megállapodás alapján ezen célok és feladatok megvalósítására rendelt mindenkori támogatási összegek felhasználására vonatkozó döntések meghozatalára.

Az Irányító Bizottság az alábbi szavazati joggal bíró tagokból áll:

  1. 3 delegált a BME részéről
  2. 3 delegált az MNB részéről
  3. 1 külső meghívotti tag

Az Irányító Bizottság elnöki tisztséget évente rotációban tölti be az MNB, majd a BME egy delegált tagja. A BME és az MNB (Oktatási főosztály) írásban haladéktalanul, legalább 14 nappal a következő Irányító Bizottsági ülést megelőzően tájékoztatják egymást az Irányító Bizottság tagjainak összetételében bekövetkezett változásról. A külső meghívotti tagról egyszerű többséggel közösen döntenek a felek, egyenlő szavazatmegoszlás esetén a Bizottság elnöke jogosult végleges döntést hozni.

Az Irányító Bizottság jogosult a munkáját segítő testületek létrehozására. Ennek keretében az Irányító Bizottság meghatározott feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes bizottságokat állíthat fel. Az Irányító Bizottság szükség szerinti gyakorisággal, de háromhavonta legalább egyszer ülést tart. Az Irányító Bizottság működéséhez szükséges koordinációs és adminisztratív feladatokat a projektiroda látja el.

Az Irányító Bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet bármely Irányító Bizottsági tag által meghívásra javasolt személy. Az ülésre történő meghívásról a projektiroda gondoskodik az Irányító Bizottság tagjának jelzése alapján. Az Irányító Bizottság határozatait az ülésein, szükség szerint elektronikus úton hozza meg.

Az MNB és a BME közös tudományos műhelyeket hoztak és hoznak létre az Együttműködés ideje alatt, amelyek programjai illeszkednek az együttműködés stratégiai céljaihoz. Kiemelt műhelyek a zöld innovációval, zöld pénzügyekkel és gazdasággal, a digitalizációval, mesterséges intelligenciával, az adattudománnyal, illetve a digitális és innovációs ökoszisztéma pénzügyi, gazdasági, társadalmi és versenyképességi hatásaival foglalkozó kezdeményezések.

A műhelyek, illetve azok kutatási programjai az alábbi három sajátosságra tekintettel kerülnek létrehozásra:

  • a BME különböző tudományterületi kutatásait kapcsolják össze az MNB műhelyeivel,
  • nemzetközi kapcsolatépítést és tudástranszfert végeznek,
  • intenzíven hozzájárulnak képzési programok kidolgozásához, az oktatásfejlesztéshez is.

A tudományos műhelyek programjait és indikátorait az Irányító Bizottság véleményezi. A hét tagból álló Irányítóbizottságot (MNB-BME Irányító Bizottság) koordinációs és szakmai döntéshozói feladatokat lát el a különböző projektek, képzések és a támogatási rendelkezések tekintetében, továbbá javaslatot tesz a két intézmény vezetőségének szakmai és pénzügyi kérdéseket illetően. A Bizottságba az MNB és a BME 3-3 főt delegál, valamint közösen kérnek fel egy külső szakértőt. A Bizottság ügyrendjét maga határozza meg.

Jelenleg az Egyezmény első évében két fő műhely működött és működik az Irányító Bizottság égisze alatt:

  • Digitalizáció, mesterséges intelligencia és adatkorszak műhely
  • Zöld pénzügyek, zöld gazdaság műhely